การตรวจสอบคุณภาพ

Product testing

การทดสอบผลิตภัณฑ์

หมายถึง การทดสอบผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายหลังการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานของลูกค้า

ควบคุมคุณภาพ

หมายถึงผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก่อนที่จะส่งการตรวจสอบขั้นสุดท้ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสามารถจัดส่งได้

Quality Control
Inspection Declaration

ประกาศการตรวจสอบ

หมายถึงการตรวจสอบแบบสุ่มขั้นสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะส่งไปยังศุลกากร และจะออกได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามมาตรฐานการส่งออกเท่านั้น